fbpx

AUKCIÓS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ÉLŐ AUKCIÓK TEKINTETÉBEN

Az Amor Del Arte Galéria és Aukciósház Kft rendelkezései az élő aukciók tekintetében:

 1. Az Amor Del Arte Galéria És Aukciósház Kft., továbbiakban, mint Árverező jogosult árveréseket szervezni, rendezni és levezetni, mint üzletszerűen foglalkozó jogi személy. Az árverések olyan adásvételi eljárások, melyek során a legkülönbözőbb árukat kiálthatják ki eladásra, továbbiakban árverési tételek - amelyeket az árverésen való értékesítés céljából az Árverési Katalógusban (az árverésre bocsájtott, azonosító számmal ellátott, árverési tételek összességét tünteti fel, a feltüntetett euro árak csak információs jelleggel bírnak, a vételár kiegyenlítését a kiegyenlítés napján érvényes valuta vételi árfolyam alapján számítja Árverező; az árverési katalógusban „VÉDETT" jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/. A „VÉDETT" jelzésű tárgyak tulajdonosát a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásba veszi, a tulajdonos változás pedig bejelentési kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./) külön számmal jelöltek meg - és a beérkezett licitek közül a legmagasabb ajánlatot tevő vásárolhatja meg a terméket.Árverező nem vállal felelősséget az árverési tételek Árverési katalógusban szereplő fényképeiért és leírásokért. Minden esetben a vevőt terheli, hogy megbizonyosodjon az árverési tételek állapotáról személyesen az Árverező által rendezett kiállításon. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. Az Árverező azonban valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal. A leütés után kifogásnak helye csak akkor van, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ennek menete, hogy az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül kifogással élhet. Az Árverező ebben az esetben a vételárat teljes mértékben visszatéríti a vevő részére, ha arról  egy  független igazságügyi szakértő hitelt érdemlően megállapítja, hogy nem eredeti. Továbbá Árverező jogában áll, hogy az Árverési Katalógusban szereplő árverési tételek bármelyikét kivegye az árverési tételek közül.
 1. Az Árvereztetők azok a megbízók, akik a tulajdonukban álló tárgyat, vagy akik a tárgyak eladásra jogosultjaként a tárgyat a jelen Aukciós Szerződési Feltételek szerint történő árverési értékesítés céljából, külön szerződéssel az Árverező rendelkezésére bocsájtják. Továbbá Árverező csak az Árvereztetők megbízásából végezheti az árveréseket, mint kereskedelmi képviselő.
 2. Az árverésben résztvevők, továbbiakban árverési vevők, akik személyesen az Árverező regisztrált tárcsájával, vagy az Árverező részére adott megbízással (távollévő árverési vevő), vagy telefonon keresztül az árverési tételre kötelező vételi ajánlatot tesz. A vevő, akivel az adásvétel létrejön.
 3. Az aukció menete:
  A vásárlás az árverés előtt átadott – név és lakcím szerint regisztrált – licitáló tárcsával végezhető. Az árverési vevők a licitáló tárcsa átvételével, mint ráutaló magatartással, jelzik, hogy ismerik, és magukra nézve kötelezően elfogadják az árverési szabályzatot (aláírással a tárcsa átvételekor). Az árverés vezetője minden esetben az Árverési Katalógusban feltüntetett sorrendben halad, melyeket röviden bemutat, és ismerteti a kikiáltási árat is. Kikiáltási ár alatt árverési tételt megvásárolni nem lehet. Az árverés alatt tilos minden olyan ráutaló magatartás, amely az árverési tételek árát befolyásolja oly módon, hogy a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen más árverési vevőt, így megkárosítva őt.Az árverési vevők számozott tárcsájuk feltartásával tehetnek vételi ajánlatot. Több vételi ajánlat esetén, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően addig emeli az árat, amíg csak egy licitáló nem marad (védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV. Tv.-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesítheti). Ekkor „leüti” a tételt, és ezzel a vevőnek vételi kötelezettsége keletkezik.Licitlépcső: általában 10%-kal emelkedik az alábbi értékek szerint20 000 Ft alatt 1 000 Ft-tal
  20 000 Ft - 50 000 Ft között 2 000 Ft-tal
  50 000 Ft - 100 000 Ft között 5 000 Ft-tal
  100 000 Ft - 200 000 Ft között 10 000 Ft-tal
  200 000 Ft - 500 000 Ft között 20 000 Ft-tal
  500 000 Ft - 1 000 000 Ft között 50 000 Ft-tal
  1 000 000 Ft - 2 000 000 Ft között 100 000 Ft-tal
  2 000 000 Ft - 5 000 000 Ft között 200 000 Ft-tal
  5 000 000 Ft - 10 000 000 Ft között 500 000 Ft-tal
  10 000 000 Ft - 20 000 000 Ft között 1 000 000 Ft-tal
  20 000 000 Ft - 50 000 000 Ft között 2 000 000 Ft-tal

  Jutalék rendszerünk:
  A vevő közvetítői díjat tartozik fizetni az Árverező részére, melynek összege 5.000.000 Ft-ig a leütési ár 21 százaléka, 5.500.000 Ft-tól a leütési ár 19 százaléka.

  A vételár összege a leütési ár és a közvetítői díj, mely az árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, és a kialakult vételárért az Árverező nem tartozik felelősséggel, és nem kötelezhető arra, hogy az árverési tételt ugyanazon áron egy későbbi árverésre bocsássa.

  A vevő, választása szerint, vagy a teljes vételárat vagy legalább a vételár 20%-át, mint foglalót, az árverésen forintban, készpénzben vagy bankkártyával azonnal tartozik kifizetni.

  Utóbbi esetben a foglaló feletti összeget 5 munkanapon belül tartozik kifizetni. Határidőn belüli teljesítés esetén a foglaló beleszámít a vételárba. Ha az árvereztető és a nyertes ajánlattevő személye azonos, adásvételi szerződés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevő azonban köteles a meghatározott közvetítői díjat az Árverező részére megfizetni.

  A vevő akkor szerzi meg az árverési tétel tulajdonjogát, ha a vételárat maradéktalanul kifizette, és a tételt az aukciós háztól átvette (legkésőbb az árverezéstől számított 21 napon belül). Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, és nem fizeti meg teljes körűen a vételárat, úgy az Árverező fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az Árverező nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követő 21. naptól a vételárra számított havi 4% tárolási díjat számol fel. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízás tárgyát nem szállítja el, a 6. hónap elteltével az Árverező a tárgyat szabadon értékesíti - a költségei levonását követően - a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

 

 1. A kiviteli engedélyek kiállításáért felelős hivatal Magyarországon a Miniszterelnöki Hivatal. Ezt az engedélyt kizárólag szemle útján állítja ki. A kiviteli engedély beszerzésében – kérésre - segítséget tudunk nyújtani, de annak teljesítése továbbra is a vevő kötelezettsége és felelőssége.
 2. A vételi megbízás lehetőséget biztosít az árverési vevőnek, hogy amennyiben személyesen nem tud részt venni az aukción, úgy az Árverező részére egy megbízást adhat, melyben szerepeltetnie kell a tétel számát és a maximális leütési árat, továbbá telefonszámát és e-mail címét. Ezt a megbízást az aukció kezdete előtt 24 órával meg kell küldenie az info@amordelarte.hu e-mail címre. Ezzel egyidejűleg 20 % előleget kell megfizetnie, mely összeg sikertelen licitálás esetén teljes mértékben visszajár. Ha a licitálás sikeres, akkor az előleget foglalóként kell a továbbiakban kezelni, és ugyanazok a feltételek vonatkoznak a vevőre, mint a személyesen jelenlévő vevőkre. Telefonos vételi megbízás esetén, ha a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhető, a megbízás kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendő. Az esetlegesen felmerülő telekommunikációs problémákért felelősséget nem vállalunk.Amennyiben az árverési vevő a foglaló vagy a vételár összegét banki utalással egyenlíti ki, az az OTP Banknál vezetett 11737083-24678722 bankszámlára utalandó. Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése végett kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét forintban megadni.

 

 1. Újraárverezésre abban az esetben kerülhet sor, ha a vevő személye valamilyen okból kifolyólag nem állapítható meg, illetve az árverés végén el nem kelt tételek újraárverezését kérhetik a vevők.

 

 1. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén bírósági eljárás útján kell érvényesíteni jogaikat.

 

A KATALÓGUSBAN ELŐFORDULÓ SZAKKIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

 1. Ha a festmény a katalógusban a festő nevével szerepel, akkor az Árverező véleménye szerint az illető festő műve. Pl. Steen Jan H. (1626-1679).
 1. Ha a festmény a katalógusban "...nak tulajdonított" műként szerepel, akkor az Árverező szerint feltehetőleg annak a festőnek a műve.
 2. A képek méretét minden esetben cm-ben adja meg az Árverező (magasság, szélesség).

 

Call Now Button