ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ/ JOGI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT –  „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” alapján

ADATVÉDELMI POLITIKA JOGSZABÁLYI HÁTTERE, CÉLJA:

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név‐ és lakcímadatok kezeléséről
 3. évi CLV. törvény a fogyasztvédelemről
 4. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 5. évi CVIII.   törvény   az  elektronikus   kereskedelmi   szolgáltatások,              valamint   az        információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 6. évi XLVIII.   törvény   –   a   gazdasági   reklámtevékenység   alapvető   feltételeiről   és   egyes korlátairól (Grt.)
 7. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 8. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

(személyes adatok gépi feldolgozása 1998.évi VI.!!!

Minden esetben a magyar jog az irányadó.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 1. Az érintett személy (felhasználó) tájékoztatása a cég termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, aukciókról.
 2. A létrejött szerződések teljesítése (szállítás, fizetés, szavatosság, panaszkezelés).
 3. Amennyiben vevőként  értékesítési,  szolgáltatás

nyújtási  viszonyba  lép  cégünkkel, a  törvényben írtak   szerint   cégünket   számlaadási   kötelezettség   terheli,   az   ennek   során   megadott   név,   cím   és adóazonosító   adatok   kezelése   a   törvény   előírásán   alapul,   célja   és   egyben   jogalapja   az   adó   és számviteli törvényben előírt kötelezettségek teljesítése.

 

AZ ADATKEZELŐK SZEMÉLYE:

Cégnév: Amor Del Arte Galéria és Aukciósház Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Amor Del Arte Kft.

Székhely: 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 36.

Cégjegyzékszám: Cg. 20-09-029898

Adószám: 26300788-2-20

Web: www.amordelarte.hu

E-mail: info@amordelarte.hu

Telefon: +36 20/2391066

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGNEVEZÉSE:

NÉV: Ráduly Zoltán

Cím: 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 36.

Elektronikus elérhetőség: amordelartegaleria@gmail.com

Telefonszám: +3620/2391066

SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adattovábbítás/nyilvánosságra hozatal: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Adatkezelő harmadik fél számára nem szolgáltat ki semmilyen személyes adatot, csak a törvényi eljárás keretin belül, vagy az érintett írásos beleegyezésével, továbbá abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára (például: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

 

AZ ADATKEZELÉSI ALAPELVEKET TISZTELETBEN TARTVA A JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS, ÁTLÁTHATÓSÁG FIGYELEMBE VÉTELÉVEL: egyértelmű és jogszerű célból történő gyűjtés, korlátozott adat, pontosság, azonosítás csak szükséges ideig, bizalmas kezelés

 

MINDENKINEK JOGA VAN:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az info@amordelarte.hu elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése céljából bír kötelező erővel, csak meghatározott célból lehet az adatokat kezelni

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE: a célok lehetnek értékesítési szolgáltatás nyújtása, számviteli kötelezettségek teljesítése, marketing célú felhasználás, hírlevél, kép értékesítése adatkezelő részére, többi felhasználó tájékoztatása, értékbecslési szolgáltatás igénybevétele, jelentkezés aukción történő értékesítésre, cookie-k

Regisztráció esetén a kezelt adatok köre:

Név:*

Felhasználó név:*

Cím:*

Telefonszám:

E-mail cím:*

 

Hírlevél esetén a kezelt adatok köre:

E-mail cím:*

 

Online aukció esetén a kezelt adatok köre:

Név:*

Felhasználó név:*

Cím:*

Telefonszám:

E-mail cím:*

 

(A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.)

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a regisztrációtól a törlésig terjedő időtartam, lehetőség a regisztrációra vonatkozó visszavonásra

ADATBIZTONSÁG: harmadik fél részére nem szolgáltat ki adatokat az adatkezelő

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK: adatvédelmi nyilatkozat egyértelmű közzététele és annak elfogadása, csak így történhet meg az adatkezelés, harmadik fél részére csak beleegyezéssel szolgáltat ki adatokat, bármely változásról elektronikus úton tájékoztatást küld, adatkezelő vállalja az adatok biztonságos kezelését ezért kártérítéssel felel, 18 éven aluli természetes személytől csak szülői beleegyezéssel vásárol és tárol adatokat, kizárólag hatóság részére történő adattovábbítás

A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATBAN:

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: https://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER: az iroda/galéria területén személy-, és vagyonvédelmi okokból kamerás térfigyelő rendszer működik, amelyre az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

 1. A kamerarendszer képfelvételt rögzít.
 2. Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonvédelem.
 3. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló (a továbbiakban Üzemeltető) cím alatt található iroda/galéria.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján, ráutaló magatartás formájában
 5. A felvétel tárolásának időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
 6. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni
 7. A rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot csak az Üzemeltető képviseletében eljáró, a felvétel kezelésére kijelölt személy jogosult megismerni, ha ez a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített képfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

Jelen szabályzat 2019. július 22. napjától lép hatályba.

Adatkezelés nyilvántartási szám: